ul. Żeromskiego 20, 41-902 Bytom (Polska)
info@pako-kopinska.com.pl +48 32 282 66 12

Kodeks postępowania w biznesie w F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA”


Poznaj zasady, jakimi kierujemy się w sprawach biznesowych.

1. Normy postępowania

Prowadzimy naszą działalność w sposób uczciwy, rzetelny i otwarty, z poszanowaniem praw ludzkich i interesów naszych pracowników. W podobny sposób będziemy respektować uzasadnione prawnie interesy naszych partnerów w biznesie.

2. Przestrzeganie prawa

Firma oraz pracownicy F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” są zobowiązani do przestrzegania ustaw i przepisów prawnych obowiązujących w społecznościach i wspólnotach, w których prowadzi działalność.

3. Pracownicy

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” wspiera różnorodność w środowisku pracy przy zachowaniu wzajemnego zaufania i szacunku, gdzie każdy czuje się odpowiedzialny za swoją część obowiązków oraz za reputację firmy. Rekrutacja, zatrudnienie i awansowanie pracowników odbywa się wyłącznie na podstawie przejrzystych i znanych pracownikom wymagań w zakresie kwalifikacji i umiejętności oraz kryteriów oceny efektywności działania. Uważamy za swój obowiązek zapewnienie wszystkim pracownikom bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Nie będziemy stosować żadnej formy przemocy i przymusu w pracy. Uważamy za swój obowiązek udzielanie pomocy pracownikom w rozwijaniu i doskonaleniu ich indywidualnych umiejętności i możliwości. Szanujemy godność każdej osoby i uznajemy prawo pracowników do wolności zrzeszeń. Będziemy kontynuować dobrą komunikację z pracownikami firmy, opartą na rzetelnej informacji.

4. Partnerzy biznesowi

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” uważa za swój obowiązek tworzenie korzystnych dla obu stron form współpracy ze swoimi dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi. W naszych kontaktach biznesowych oczekujemy od naszych partnerów stosowania się do zasad postępowania w biznesie, zgodnych z naszymi zasadami.

5. Społeczne zaangażowanie

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA”, będąc integralną częścią społeczeństwa, dołoży wszelkich starań, by być firmą godną zaufania i wypełniać swoje zobowiązania w stosunku do społeczności i wspólnoty, w której prowadzi swoją działalność.

6. Działalność publiczna

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” nie popiera żadnych partii politycznych, ani też nie zasila funduszy ugrupowań, których działalność ma służyć interesom partii politycznych.

7. Środowisko

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojego oddziaływania na środowisko naturalne, przy zachowaniu długoterminowego celu, jakim jest zrównoważony rozwój biznesu. F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” będzie partnerem w promowaniu ochrony środowiska, w działaniach mających na celu większe zrozumienie problemów ochrony środowiska oraz w dzieleniu się dobrymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

8. Innowacje

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” wierzy w dobry wpływ dynamicznej i twardej, lecz uczciwej konkurencji i wspiera tworzenie odpowiednich przepisów o ochronie konkurencji. F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” oraz jej pracownicy będą prowadzili swoją działalność zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i odpowiednimi przepisami.

9. Uczciwość w biznesie

F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” nie przekazuje ani nie przyjmuje, czy to bezpośrednio czy pośrednio, łapówek ani żadnych innych niewłaściwych korzyści w celu uzyskania biznesowych lub finansowych zysków. Żaden pracownik nie może oferować, przekazywać lub otrzymywać żadnych prezentów lub korzyści finansowych, które są lub które mogą być interpretowane jako łapówka. Każde żądanie lub oferta łapówki musi być natychmiast odrzucona i zgłoszona właścicielowi. Ewidencja księgowa F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” i dowody księgowe muszą dokładnie opisywać i odzwierciedlać charakter transakcji, których dotyczą. Nie wolno tworzyć ani prowadzić niejawnych i nie ewidencjonowanych kont, funduszy ani środków.

10. Środowisko

PF.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” zobowiązuje się do nieustannej poprawy swojego oddziaływania na środowisko naturalne, przy zachowaniu długoterminowego celu, jakim jest zrównoważony rozwój biznesu. F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” będzie partnerem w promowaniu ochrony środowiska, w działaniach mających na celu większe zrozumienie problemów ochrony środowiska oraz w dzieleniu się dobrymi doświadczeniami w tej dziedzinie.

11. Konflikt interesów

Wszyscy pracownicy F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” mają obowiązek unikać prywatnych przedsięwzięć i korzyści materialnych, które mogłyby być sprzeczne z ich obowiązkami w stosunku do firmy. Pracownicy F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” nie mogą poszukiwać korzyści dla siebie i dla innych wykorzystując w niewłaściwy sposób swoją pozycję.

12. Przestrzeganie zasad – Informowanie

Przestrzeganie wymienionych zasad jest kluczowym elementem na drodze do osiągnięcia sukcesu w biznesie. Obowiązkiem właściciela F.T.H.”PAKO-KOPIŃSKA” jest zapewnienie przestrzegania tych zasad przez wszystkich pracowników firmy.